Adatbiztonság

Az adatbiztonság az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége. Az adatbiztonság az informatikai biztonság részhalmaza, csupán az adatok műszaki, szervezési, technikai védelmét a középpontjába állító megközelítése. Valójában nem biztonsági, hanem védelmi kategória, nem egy elérendő cél, hanem az adatalany védelmének egy eszköze. A fogalom nem azonos az adatvédelem kifejezéssel, amely a személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos jogi szabályozás összessége.
Önkéntes beleegyezés
Köznapi értelemben a beleegyezés egy minden befolyástól mentes kinyilvánítása az egyéni akaratnak. Az egyéni önrendelkezés alkotmányos elvéből következik, hogy az egyéni érdek elsőbbséget élvez a társadalom vagy mások érdekeivel
Adatkezelő
Az adatvédelmi törvény az adatkezelő fogalmát így definiálja:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó
Önrendelkezés
A személyhez fűződő jogok társadalmi szintű, tudatos gyakorlása. Az egyén személyes szabadságát e döntésekben az Alkotmány bizonyos keretek közé szoríthatja, de lényegesen nem korlátozhatja. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 8. §-a
Érintett
A személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogok tekintetében rendelkezni jogosult természetes személy
A személyes adatok védelme
A személyes adatok védelmével a Magyarország Alaptörvényének VI. cikke foglalkozik:(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. (2) Mindenkinek joga van
Adatkezelés
Az adatvédelmi törvény a következőképpen definiálja az adatkezelés fogalmát:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése
Természetes személy
A természetes személy a jogtudományban az élő embert, a személyhez fűződő jogok természetes alanyát jelöli
Adat
Az adat az információ, a közlés, a hír, az értesülés, azaz elemi ismeret
EESZT
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, röviden EESZT, vagy e-tér egy olyan, az egészségügyi szolgáltatási folyamatokat összekapcsoló (integrált) informatikai rendszer és adatbázis, amely a magyarországi egészségügyi
Tim Wilkinson (műfordító)
Tim Wilkinson brit műfordító volt. Leginkább Kertész Imre és Szentkuthy Miklós műveinek angol nyelvű fordításairól ismert