Adatkezelés

Az adatvédelmi törvény a következőképpen definiálja az adatkezelés fogalmát:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is.
Adatkezelő
Az adatvédelmi törvény az adatkezelő fogalmát így definiálja:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó
Önkéntes beleegyezés
Köznapi értelemben a beleegyezés egy minden befolyástól mentes kinyilvánítása az egyéni akaratnak. Az egyéni önrendelkezés alkotmányos elvéből következik, hogy az egyéni érdek elsőbbséget élvez a társadalom vagy mások érdekeivel
Érintett
A személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogok tekintetében rendelkezni jogosult természetes személy
Önrendelkezés
A személyhez fűződő jogok társadalmi szintű, tudatos gyakorlása. Az egyén személyes szabadságát e döntésekben az Alkotmány bizonyos keretek közé szoríthatja, de lényegesen nem korlátozhatja. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 8. §-a
A személyes adatok védelme
A személyes adatok védelmével a Magyarország Alaptörvényének VI. cikke foglalkozik:(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. (2) Mindenkinek joga van
Természetes személy
A természetes személy a jogtudományban az élő embert, a személyhez fűződő jogok természetes alanyát jelöli
Adatbiztonság
Az adatbiztonság az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége. Az adatbiztonság az informatikai biztonság
Adat
Az adat az információ, a közlés, a hír, az értesülés, azaz elemi ismeret
Személy (jog)
A jogtudományban személy alatt természetes személyt vagy jogi személyt értünk.Az emberi társadalom tagjai, azaz az emberek természetes személyek. A természetes személyek által létrehozott olyan szervezetek, amely a természetes személyekhez
Phreatoicidea
A Phreatoicidea az ászkák egyik alrendje. Főleg édesvízben élnek Ausztráliában, Dél-Afrikában, Indiában és Óceániában. Mivel a perm óta folyamatosan élő csoport, így megkapták az „élő fosszília” titulust